RETINOGRAFIES

La retinografia és una prova d’imatge, en la qual es fa una fotografia del fons del’ull amb la finalitat de diagnosticar i fer el seguiment de diferents patologies.

Actualment existeixen retinografs no midriàtics amb els quals no cal dilatació pupil·lar. És una proba innòcua, no invasiva i ràpida.

Es realitza l’estudi de la forma i la mida del nervi òptic i es valora si hi ha anomalies congènites o adquirides (neuritis, papil·ledema).

És molt útil en el diagnòstic i el seguiment del tractament del glaucoma.

En la patologia retiniana s’utilitza per al diagnòstic i el seguiment de la retinopatia diabètica i altres malalties vasculars de la retina, com les obstruccions venoses, les embòlies i les vasculitis.